Brošure, flajeri, plakati

MERENJE ELEKTRO PROVODLJIVOSTI ZEMLJIŠTA KAO OSNOVA ZA DEFINISANJE RAZLIČITIH ZONA U OKVIRU PARCELE

Jun
11

Da bi se uradilo merenje EC-a na parceli neophodno je imati uređaj koji će bez kontakta ili u kontaktu sa zemljištem prilikom kretanja po parceli očitati EC zemljišta I dati sliku zona sa njegovom vrednošću.

Uradili smo SKENIRANJE parcele. Dobili smo MAPU parcele. Na ovaj način nemamo više kretanje cik-cak ili dijagonalno ili postavljanje mreže na parceli sa koje planiramo da uzmemo jedan ili veći broj uzoraka. Grupisanjem dobijenih vrednosti EC na parceli dobijamo zone unutar kojih obavljamo uzorkovanje.

Opširnije u dokumentu koji prati ovu objavu.

Objavio bogdang pročitaj više

ODRŽAVANJE HIGIJENE VINSKOG PODRUMA I SUDOVA

Jun
05

ODRŽAVANJE HIGIJENE VINSKOG PODRUMA I SUDOVA

 

Dezinfekcija podrumskih prostorija

Objavio lazark pročitaj više

Ciljevi oplemenjivanja i priznate sorte šljive stvorene u Srbiji

Jun
05

Ciljevi oplemenjivanja i priznate sorte šljive stvorene u Srbiji

Izbor sorti šljive je od odlučujuće važnosti pri podizanju novih zasada. Poznato je više od 2500 sorti šljive na svetu, a u savremenim zasadima šljive u Srbiji gaji se desetak sorti, uglavnom stvorenih u Srbiji , kao i nekoliko introdukovanih.

Prema nameni koju imaju plodovi, sorte šljive delimo na tri grupe:

- stone sorte

- sorte šljive za rakiju

- sorte šljive za više namena

 

Prema obliku plodova i njihovoj boji šljive delimo na :

• Mirabele – ima sitnije okruglaste plodove, koštica se uglavnom odvaja. Sami plodovi su uglavnom žute boje

• Renklode ili okrugle šljive – plodovi krupni do veoma krupni, okrugli, žutih, ljubičastih, crvenkastih i ostalih boja pokožice. Za njih se koristi naziv ringlovi u nekim krajevima.

• Jаjаste šljive – plodovi su izduženog oblika. Boja pokožice im je tamnija, čvrstog mesa i oštrih vrhova koštice.

• Ovаlne šljive – imaju neujednačenu boju kao i veličinu plodova.

• Cepаče ili plаvice – pogodne su za industrijsku preradu, koštica se lako odvaja, pokožica plava. Ovaj tip se veoma ceni za stonu upotrebu ali i za industrisku preradu. Dobar primer je sorta Požegača.

Na oplemenjivanju šljive i priznavanju novih sorata najviše je urađeno u Institutu za voćarstvo u Čačku. U ovom Institutu postavljeni su dugoročni ciljevi oplemenjivanja šljive, od kojih su najvažniji :

1. stvaranje novih sorti prilagođenih agroekološkim uslovima umereno-kontinentalne klime. Nove sorte treba da su otporne prema niskim zimskim temperaturama, poznim prolećnim mrazevima i suši.

2.stvaranje sorti tolerantnih i otpornih prema šarki šljive (Plum pox virus) i najčešćim gljivičnim oboljenjima (Polystigma rubrum (Person) De Candolle i Puccinia (Tranzschelia) pruni-spinosae (Pers.) Diet.)

3.prednost je potrebno dati samooplodnim sortama, redovne i obilne rodnosti.

4.selekciju usmeriti u pravcu stvaranja sorti širokopiramidalne, umereno guste krune sa širokim uglovima grananja i elastičim granama koje se ne lome pod teretom plodova.

5.stone sorte treba da imaju krupne plodove (preko 100 g) sa plavom bojom pokožice, privlačnog izgleda, žutog, čvrstog, sočnog, slatko-nakiselog mezokarpa koji se odvaja od koštice i koji dobro podnosi rukovanje i prevoz, a dugo zadržavaju svežinu i dobar izgled i kvalitet.

6.sorte za sušenje treba da imaju srednjekrupne plodove (30 do 50 g), ovalnog oblika, da sadrže preko 20% rastvorljivih suvih materija, da imaju čvrsto meso žute boje koje se odvaja od koštice, da dobro podnose manipulaciju i transport, da ne pucaju na kiši, da se lako i brzo suše i da pri tome ne pucaju i ne ispuštaju sok.

7.U cilju produženja sezone sušenja i korišćenja u svežem stanju treba nastojati da se dobiju sorte sa što ranijim, kao i sa vrlo poznim sazrevanjem.

8.Sorte za druge vidove prerade ili sorte kombinovanih osobina (kompot, pekmez, džem, slatko, rakija) treba da imaju visok sadržaj šećera, dobar ukus, odgovarajuću boju pokožice i mezokarpa, konzistenciju mesa i da redovno i obilno rađaju.

 

U Institutu za voćarstvo u Čačku do sada je priznato 18 sorti šljive:

1. Čačanska rana

2. Čačanska najbolja

3. Čačanska lepotica

4. Čačanska rodna

5. Čačanski šećer

6. Valjevka

7. Jelica

8. Valerija

9. Mildora

10. Timočanka

11. Boranka

12. Krina

13. Pozna plava

14. Zlatka

15. Nada

16. Divna

17. Petra

18. Lana

Ove sorte se međusobno razlikuju po vremenu sazrevanja, krupnoći, nameni, otpornosti na bolesti i hemijskom sastavu plodova. Pre podizanja novih zasada potrebno je detaljno proučiti pomološke osobine svih sorata i na osnovu pedoklimatskih osobina parcele odabrati sortu koja će u tim uslovima dati najbolje rezultate.

 

Lazar Klještanović, PSS Ruma

Objavio lazark pročitaj više

Pšenica i kukuruz na poljima južnog Banata - PSS Pančevo

Maj
31

Ozima pšenica na poljima južnog Banata koje pokriva PSS Pančevo posejana je na 24037 hektara. Usev je trenuto u fazi razvića ploda, rana mlečna zrelost do rana voštana zrelost, gde je zrno dostiglo krajnju veličinu ( do 60% useva).

Skrenuo bih pažnju na nekoliko stvari:

Objavio bogdang pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Brošure, flajeri, plakati