"Raspored mineralnih đubriva nakon osnovne obrade"

Neophodno je prilikom primene mineralnih đubriva u osnovnoj obradi znati ge se ona nalaze nakon izbora Sistema I oruđa koja se koriste za osnovnu obradu.

Da li je nakon oranja sve na dnu brazed?

Da li se tanjiranjem mineralna đubriva “premeštaju” sa strane?

Do koje dubine se obradom u malč (popularni gruberi I razrivači) mesa mineralno đubrivo po dubini?

Sve ovo je predstavljeno na slici 1.

Slika 1. Raspored đubriva po dubini u zavisnosti od obrade

Da li je nakon oranja sve na dnu brazed?

                Brazda se okrene za ugao 132-135°. Đubrivo koje se nalazi na površini pre početka oranja nakon oranja se deponuje 70-75% u zoni  koju čini kraj 2/3 i početak 3/3 dubine obrade.

Da li se tanjiranjem mineralna đubriva “premeštaju” sa strane?

                Samo tanjiranje ima zadatak da odseče, usitni I pomeša sloj zemljišta do dubine rada tanjirače. Kako prva baterija ima npr. pravac kretanja zemlje “s leva na desno”, a druga baterija, koja je pozadi, ima suprotan pravac “s desna na levo” sve ono što je izmešano I otišlo na jednu stranu vraća se na svoje mesto dodatno izmešano zadnjom baterijom. Praktično, u obrađenom sloju đubrivo je izmešano sa zemljištem i ne može “otići na drugi deo parcele”.

Do koje dubine se obradom u malč (popularni gruberi I razrivači) mesa mineralno đubrivo po dubini?

                Kako u ovom sistemu obrade nema intenzivnog mešanja slojeva kao u prethodna dva, vrsta I raspored radnih organa mešaju đubrivo do dubine 1/3 ili ½ radne dubine obrade. U ovom slučaju se sa površine povlače i žetveni ostaci. Na površini ostaje jedna količina žetvenih ostataka.

Navedeno je jako bitno za odluku o primeni mineralnih đubriva koju proizvođač mora da donese, a savetodavac da ga na osnovu korišćene mehanizacije I preporuka iz analize zemljišta pravilno usmeri ukoliko se proizvođač obrati za pomoć.

 

B.Garalejić, dipl.inž., savetodavac-saradnik, PSS INSTITUT TAMIŠ PANČEVO

Teme: