Резултати пословања привредних субјеката из области пољопривреде и прехрамбене индустрије АП Војводине (2016-2019)

Резултати пословања привредних субјеката из области пољопривреде  и прехрамбене индустрије АП Војводине

(2016-2019)

С А Д Р Ж А Ј

 

I)  РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ  АПВ. 3

1. ПОТЕНЦИЈАЛИ И ЗНАЧАЈ АГРОСЕКТОРА АП ВОЈВОДИНЕ. 3

2. ПРЕДМЕТ, ЦИЉ, МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА.. 7

3. ОСНОВНИ РЕСУРСИ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У АГРОСЕКТОРУ  ВОЈВОДИНЕ  10

3.1. Пољопривреда. 10

3.2. Прехрамбена индустрија. 15

3.3. Агросектор Војводине. 17

4. КРЕТАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА.. 21

4.1. Остварени финансијски резултати. 21

4.2. Структура и распоред укупног прихода. 25

4.3. Структура финансијског резултата. 29

4.4. Структура и распоред пословних прихода. 31

4.5. Положај у примарној расподели. 35

4.6. Могућности побољшања финансијског резултата. 39

4.7. Анализа рентабилности. 45

5. АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА.. 49

5.1. Финансијска равнотежа. 50

5.2. Анализа задужености и солвентности. 54

6. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ. 57

7. КОРИШЋЕНА ЛИТЕРАТУРА.. 59

II) РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ  61

1. ЗНAЧАЈ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ FADN СИСТЕМА У РС. 61

2. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПГ НА ПОДРУЧЈУ АПВ. 63

2.1. Коришћени материјал и методолошке напомене. 64

2.2. Резултати ПГ према областима. 67

2.3. Резултати ПГ према типу производње. 74

2.4. Резултати ПГ према економској величини. 81

3.  ОЦЕЊЕНЕ ПРОИЗВОДНЕ ФУНКЦИЈЕ НА ОСНОВУ FADN ПОДАТАКА СА ПГ АПВ   85

3.1. Коришћени материјал и методолошке напомене. 86

3.2. Анализа оцењене Коб-Дагласове функције. 88

4. КОРИШЋЕНА ЛИТЕРАТУРА.. 91

III) ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА. 92

1. СТАЊЕ И КРЕТАЊЕ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СВЕТУ. 92

2. ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ.. 95

3. ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА У АП ВОЈВОДИНИ.. 99

4. ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СРБИЈИ И ВОЈВОДИНИ   101

5. КОРИШЋЕНА ЛИТЕРАТУРА.. 107

IV) АГРАРНИ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 108

1. СТРУКТУРА АГРАРНОГ БУЏЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ.. 108

2. ПОДСТИЦАЈИ ПОЉОПРИВРЕДИ ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ. 108

3. ПОДРШКА МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА.. 110

4. КОМПАРАЦИЈА СИСТЕМА ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВЕДИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ  112

5. ЗАКЉУЧЦИ.. 115