Šta su korovi?

Šta su korovi?

Sve biljke koje se nalaze na površini  na kojoj se gaji neka biljna kultura mimo naše namere se smatra korovom. Te biljke koje su korovi kradu prostor od gajenih (namenski zasađenih) biljaka, ne samo prostor, već i hraniva i vodu.

Sa aspekta ekonomske koristi, korov predstavlja ono što nam ne donosi finansijsku dobit. Neke vrste korova su neizostavni pratioci određenih biljaka i određenog tipa tla. Tada obe biljke imaju nekakvu korist jedna od druge (lakše preživljavaju, podstiču jedna drugoj rast i međusobno se štite od različitih uticaja). U pojedinim slučajevima štete od korova mogu biti veće nego štete od štetočina i biljnih bolesti.

Štete od korova se ogledaju u sledeće:

 • korovi smanjuju prinose biljaka i poskupljuju biljnu proizvodnju zbog troškova njihovog suzbijanja
 • guše uzgajane biljke, a zauzimaju i podzemni prostor
 • korovi troše velike količine vode i mineralnih materija iz zemljišta
 • korovi otežavaju, a nekad i onemogućavaju obradu zemljišta
 • smanjuju kvalitetu poljoprivrednih proizvoda, a nekad predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi i domaćih životinja
 • korovi su često žarišta širenja i prelazni domaćini štetočinama i uzročnicima biljnih bolesti

Suzbijanje korova je kompleksan posao i pored hemijske mere uključuje i druge agrotehničke mere, na prvom mestu plodored. Jako je važno da ako već moramo koristiti hemijsko suzbijanje korova, obavezno treba voditi računa o rotaciji herbicida, i to treba uvek birati aktivne materije sa različitim mehanizmom delovanja u odnosu na prethodno korišćen herbicid, a pri tom treba voditi računa i o prisutnim korovskim vrstama, o fazi razvoja kako korova, tako i gajene biljke kao i o spektru delovanja herbicida. Suzbijanje korova se ne završava u toku jedne vegetacione sezone već ono traje konstantno, zbog karakteristika korovskih biljaka:

 • kratka vegetacija i brz porast
 • proizvodnja ogromnih količina semena
 • zadržavanje životne sposobnosti semena korova u zemljištu više godina
 • otpornost prema bolestima i štetočinama
 • otpornost na toplotu i sušu, i dr. 

Svaka biljna kultura ima “svoje” korove. Plodoredom možemo značajno da smanjimo brojnost određenih vrsta.