MERENJE ELEKTRO PROVODLJIVOSTI ZEMLJIŠTA KAO OSNOVA ZA DEFINISANJE RAZLIČITIH ZONA U OKVIRU PARCELE

Da bi se uradilo merenje EC-a na parceli neophodno je imati uređaj koji će bez kontakta ili u kontaktu sa zemljištem prilikom kretanja po parceli očitati EC zemljišta I dati sliku zona sa njegovom vrednošću.

Uradili smo SKENIRANJE parcele. Dobili smo MAPU parcele. Na ovaj način nemamo više kretanje cik-cak ili dijagonalno ili postavljanje mreže na parceli sa koje planiramo da uzmemo jedan ili veći broj uzoraka. Grupisanjem dobijenih vrednosti EC na parceli dobijamo zone unutar kojih obavljamo uzorkovanje.

Opširnije u dokumentu koji prati ovu objavu.

Bogdan Garalejić, savetodavac-saradnik, PSS Institut TAMIŠ Pančevo

Teme: 
DodatakVeličina
Datoteka EC zone Portal 11062020.docx590.79 KB