Конкурс за пластенике

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је  конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке конструкције за објекте заштићеног простора.

 

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 80.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције.

 

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од укупних прихватљивих трошкова за следеће подносиоце пријава:

 

  1. физичка лица,
  2. предузетници
  3. правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и
  4. жене

Приликом обрачуна, узимају се прихватљиви трошкови инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

 

Максимални износ бесповратних средстава за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору, за тачке 1–8 збирно јесте 1.000,00 динара/м2 и не може бити већи од 1.500.000,00 динара по пријави,односно не може бити већи од 1.650.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и жене.

 

Максимални износ бесповратних средстава за системе за загревање тачка 9 јесте 1.300,00 динара/кw и не може бити већи од 600.000,00 динара по пријави односно до 660.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица,предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и жене.

 

Укупан износ бесповратних средстава по једној пријави може бити максимално 2.100.000,00 динара односно до 2.310.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и жене.

 

Корисник средстава може поднети само једну пријаву по конкурсу, али за више тачака у оквиру конкурса.

 

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:

 

1. конструкцију за објекте заштићеног простора (алуминијумска, поцинковано-челична, челична и пластична);
2. вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање објеката заштићеног простора;
3. фолије за сенчење и спречавање губитка топлоте;
4. мреже за сенчење објекта;
5. систем за наводњавање „кап по кап”, систeме за микрокишење;
6. систем за фертиригацију;
7. столове за производњу расада;
8. инструменте за мерење нивоа CO2, температуре супстрата и ваздуха, као и влаге;
9. систем за загревање

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре 01.01.2020. године, што мора бити документовано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, царинским декларацијама, уколико је реч о опреми из увоза, и другим доказима, који носе датум након 01.01.2020.године.

 

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 

1. физичко лице:

– носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
– предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

2. правно лице:

– привредно друштво,
– земљорадничка задруга или сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

 

Привредно друштво односно земљорадничка задруга може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

 

Потребна документација

За физичка лица и правна лица:

1. читко попуњен образац пријаве;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца регистрованог пољопривредног газдинства или овлашћеног лица у правном лицу;
3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране извода са подацима о површинама, не старији од 30 дана);
4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са 31.12.2019. године за подносиоца пријаве;
5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 31.12.2019. године за подносиоца пријаве (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе где се налази предметна инвестиција, уколико се предметна инвестиција налази на територији друге локалне самоуправе, на територији АПВ);
6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп пољопривредног земљишта у државној својини (потврда надлежног органа, или фотокопија уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и доказ o извршеном плаћању);
7. за инвестиције које су преко 300.000,00 динара, може се поднети предрачун са спецификацијом опреме, а коначан оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, спецификацији и добављачу опреме;
8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције са спецификацијом опреме која садржи основне карактеристике конструкције и опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну);
9. отпремницу за набавку предметне инвестиције;
10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом може доставити само фискални исечак (фискални рачуни са назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање);
11. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
12. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац пријаве директни увозник) – не старија од 01.01. 2020. године;
14. фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом образовању;
15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству;
16. ако је члан добровољног ватрогасног друштва-доставити потврду о чланству;
17. уколико је подносилац пријаве сертификован – доставити копију сертификата за органску производњу или сертификат о заштићеном географском пореклу;

 

Додатна обавезна документација за предузетнике и правна лица:

18. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем;
19. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицем није покренут поступак стечаја и/или ликвидације;
20. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је правно лице разврстано у микро или мало правно лице, у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/2019).
21. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да задруга послује у складу са Законом о задругама, при чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о обављеној задружног ревизији, не старијем од две године, у складу са Законом о задругама;

 

Начин достављања пријава на конкурс

Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, с назнаком: „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ” или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

 

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 21.02.2020.године.

 

Уколико желите да сами доставите потврду да сте измирили накнаду за одводњавање, можете прочитати упутство ЈВП “ Воде Војводине“ како да то урадите сами: http://www.vodevojvodine.com/IzdavanjePotvrda/IzdavanjePotvrda