Конкурс за ПГМ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА И ЕЛЕМЕНАТА ПОТРЕБНИХ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋАКА,ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА У 2020.ГОДИНИ

 

Циљ конкурса јесте повећање површина засада воћа под системом противградне заштите као и повећање површина под новим засадима воћа и винове лозе у Аутономној покрајини Војводини у 2020. години.

 

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке елемената система за заштиту од елементарних непогода и набавке елемената потребних за подизањепроизводних засада воћака,винове лозе и хмеља.

 

Укупан износ бесповратних средстава који се додељују по конкурсу износи до 120.000.000,00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од вредности укупно прихватљивих трошкова инвестиције,односно вредности опреме.

 

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

 

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције).

 

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 7.300.000,00 динара.

 

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 155.000,00 динара, односно у разматрање ће бити узете пријаве чија је вредност инвестиције једнака или већа од 259.000,00 динара без ПДВ-а.

 

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реализоване након 01.01.2020. године, као и оне пријаве за које је поднет захтев за нулту контролу почев од обавештења 24.10.2019.године.

 

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за следеће:

1. Набавка елемената система за противградну заштиту (само мрежа)

Максимални износ  бесповратних средстава по једном хектару површине износе највише 400.000,00 динара. У случају да је подносилац пријаве физичко лице, предузетник и правно лице, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жена носилац регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година– максимални износ подршке јесте до 440.000,00 динара по хектару.

 

1.1 Набавка стубова и елемената потребних за подизање система за противградну заштиту

 

Максимални износ бесповратних средстава по једном хектару површине износе највише 400.000,00 динара. У случају да је подносилац пријаве физичко лице, предузетник и правно лице, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жена носилац регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година– максимални износ подршке јесте до 440.000,00 динара по хектару.

 

2. Набавка стубова за подизање засада хмеља

 

Максимални износ бесповратних средстава по једном хектару површине износе највише 300.000,00 динара. У случају да је подносилац пријаве физичко лице, предузетник и правно лице, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жена носилац регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година–– максимални износ подршке је до 330.000,00 динара по хектару.

 

3. Набавка стубова за подизање винограда

 

Максимални износ бесповратних средстава за набавку стубова за подизање винограда по једном хектару површине износе највише 155.000,00 динара. У случају да је подносилац пријаве физичко лице, предузетник и правно лице, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жена носилац регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година – максимални износ подршке је до 180.000,00 динара по хектару.

 

4. Набавка стубова и жица за ограђивање парцела

 

Максимални износ бесповратних средстава за набавку стубова и жице за ограду по једном хектару површине износе највише 163.000,00 динара. У случају да је подносилац пријаве физичко лице, предузетник и правно лице, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жена носилац регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година– максимални износ подршке је до 180.000,00 динара по хектару.

 

5. Набавка система против смрзавања „anti-frost“

 

Максимални износ бесповратних средстава за набавку анти фрост система по једном хектару површине износе највише 370.000,00 динара. У случају да је подносилац пријаве физичко лице, предузетник и правно лице, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жена носилац регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година– максимални износ подршке је до 407.000,00 динара по хектару. Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Конкурсу,али за више намена у оквиру једне тачке, као и по више тачака до наведеног максималног износа.

 

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 

 1. физичко лице: носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.
 2. правно лице:привредно друштво, земљорадничка задруга сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства.

 

Услови за учешће на конкурсу

 

За физичка лица и правна лица

 

 1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и да се налази у активном статусу
 2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине, односно подносиоци пријаве ‒ правна лица морају имати седиште на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора бити на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине
 3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање закључно са 31.12. 2019.годином
 4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, закључно са 31. 12. 2019.годином
 5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, закључно са 31.12.2019.годином, уколико је корисник истог
 6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима
 7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора
 8. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 и 99/11 и 83/14, 5/15, 44/2018 и 95/2018)
 9. Парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар пољопривредних газдинстава. Уколико је парцела у закупу, потребно је да је до истека уговора о закупу преостало најмање петнаест (15) година.

 

Додатни услови за предузетнике и правна лица:

 1.   Подносилац пријаве – предузетник и правно лице мора бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да се налази у активном статусу
 2. Према подносиоцу пријаве – правном лицу не сме бити покренут поступак стечаја и/или ликвидације
 3. Подносилац пријаве –правно лице мора бити разврстано у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство
 4. Задруге морају имати обављену задружну ревизију.

 

Специфични услови конкурса

 

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције остварује правo на суфинансирање инвестиције ако у Регистру има уписано воће у складу са шифарником биљне производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу тог воћа.

 

Лица остварују правo на суфинансирање инвестиције ако у Регистру има уписано до 1,99 хa јагодастог воћа и/или до 4,99 хa осталог воћа.

Подносиоци пријава који подносе захтеве за остваривање права на субвенције за подизање засада хмеља и винове лозе остварују право на субвенције на површинама до 10 хектара.

 

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 21.02.2020. године.

 

 

Потребна документација

 

За физичка лица и правна лица:

 

 1. читко попуњен образац пријаве
 2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца регистрованог пољопривредног газдинства или овлашћеног лица у правном лицу
 3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране извода са подацима о површинама, не старији од 30 дана)
 4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са 31.12.2019. године за подносиоца пријаве
 5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 31.12.2019. године за подносиоца пријаве (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе где се налази предметна инвестиција, уколико се предметна инвестиција налази на територији друге локалне самоуправе, на територији АПВ)
 6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп пољопривредног земљишта у државној својини (потврда надлежног органа, или фотокопија уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и доказ o извршеном плаћању)
 7. за инвестиције које су преко 300.000,00 динара, може се поднети предрачун са спецификацијом опреме, а коначан оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, спецификацији и добављачу опреме
 8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције са спецификацијом опреме која садржи основне карактеристике конструкције и опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну)
 9. отпремницу за набавку предметне инвестиције
 10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом може доставити само фискални исечак (фискални рачуни са назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање)
 11. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита
 12. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима
 13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац пријаве директни увозник) – не старија од 01.01. 2020. године
 14. фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом образовању
 15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству
 16. ако је члан добровољног ватрогасног друштва-доставити потврду о чланству
 17. уколико је подносилац пријаве сертификован – доставити копију сертификата за органску производњу или сертификат о заштићеном географском пореклу.

 

Додатна обавезна документација за предузетнике и правна лица:

 

 1. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем.
  19. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицем није покренут поступак стечаја и/или ликвидације.
  20. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је правно лице разврстано у микро или мало правно лице, у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/2013).
  21. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да задруга послује у складу са Законом о задругама, при чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о обављеној задружног ревизији, не старијем од две године, у складу са Законом о задругама.

 

Путем надлежног сектора, Покрајински секретаријат налаже Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине да уради ЗАВРШНУ контролу на терену, достављањем извештаја и записника Покрајинском секретаријату. Пре изласка на терен Пољопривредне стручне и саветодавне службе АП Војводине корисник бесповратних средстава ЈЕ У ОБАВЕЗИ да по завршетку инвестиције ПОСТАВИ ТАБЛУ на капију улаза у воћњак или на стуб опреме која је финансирана. Модел табле се налази  у прилозима Конкурсне документације.

 

Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на адресу:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, с назнаком „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИИИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА И ЕЛЕМЕНАТА ПОТРЕБНИХ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋАКА,ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА У 2020.ГОДИНИ” или доставити лично у писарници покрајинских органа управе, у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

 

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 21.02.2020. године.

 

Уколико желите да сами доставите потврду да сте измирили накнаду за одводњавање, можете прочитати упутство ЈВП “ Воде Војводине“ како да то урадите сами: http://www.vodevojvodine.com/IzdavanjePotvrda/IzdavanjePotvrda