Конкурс за опремање фарми

За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2020. години предвиђен је укупан износ до 80.000.000,00 динара.

 

Бесповратна средства за oпремање сточарских фарми по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% до прихватљивих трошкова инвестиције ,за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и жене бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од укупних прихватљивих трошкова ивестиције.

 

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције безпореза на додату вредност (ПДВ).

 

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 2.000.000,00 динара, односно 2.200.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и жене.

 

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 60.000,00 динара, односно у разматрање ће бити узете пријаве чија је вредност инвестиције једнака или већа од 100.000,00 динара.

 

Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може да наложи Пољопривредној
тручној и саветодавној служби АП Војводине да утврди чињенично стање на терену -НУЛТА КОНТРОЛА. НУЛТОМ КОНТРОЛОМ се сматра утврђивање затеченог чињеничног стања на терену. Инвестиције започете пре нулте контроле се не прихватају. Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реализоване након 01.01.2020. године.

 

Бесповратна средства намењена су за набавку нове опреме у следећеим секторима:

 

Сектор млеко:

 

1. Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације
2. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака
3. Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и блендери мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну;
4. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде

 

Сектор месо и јаја:

 

1. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака
2. Oпремање објеката за гајење крмача и производњу прасади за тов
3. Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну
4. Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно опремљени кавези
5. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде
6. Набавка опреме за живинарске фармe за производњу конзумних јаја
7. Набавка опреме за сортирање, паковање и чување конзумних јаја
8. Oпремање објеката за манипулацију, одлагање и обраду стајњака
9. Набавка опреме за руковање, сакупљање и коришћење животињског ђубрива и посебна опрема за транспорт ђубрива

 

Корисници средстава

 

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то :

 

-физичко лице:

  1.  носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава
  2.  предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава

-правно лице:

  1.  привредно друштво
  2.  земљорадничка задруга
  3. сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства.

 

Привредно друштво може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

 

Специфични услови за учешће на конкурсу

 

Сектор млеко

 

Пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву РПГ 1 – 19 млечних крава.

Пољопривреднo газдинствo мора имати потврду за млечне краве издату од надлежне ветеринарске службе.

 

За инвестиције у сектору производње овчјег, односно козијег млека, нема специфичних критеријума прихватљивости.

 

Сектор месо 

 

Пољопривредна газдинства са мање од 20 грла квалитетних приплодних говеда товних раса или мање од 150 грла приплодних оваца или коза, или мање од 30 приплодних крмача, или мање од 100 товних свиња или од 1.000 – 3.999 бројлерa.

 

Сектор производње комзумних јаја нема специфичних критеријума прихватљивости.

 

Пољопривреднo газдинствo мора имати потврду за одговарајућу категорију животиња издату од надлежне ветеринарске службе.

 

Начин достављања пријава:

 

Пријаву на Конкурс с траженом документацијом достављати ПОШТОМ НА АДРЕСУ:Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство,21000 Нови Сад,Булевар Михајла Пупина број 16 с назнаком: „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ ФАРМИ У 2020.ГОДИНИ” или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе АП Војводине, сваког радног дана од 9.00 до 14.00 часова.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 21.02.2020. године.

 

Уколико желите да сами доставите потврду да сте измирили накнаду за одводњавање, можете прочитати упутство ЈВП “ Воде Војводине“ како да то урадите сами: http://www.vodevojvodine.com/IzdavanjePotvrda/IzdavanjePotvrda