Javni poziv za nabavku mašina i opreme u primarnoj stočarskoj proizvodnji u 2019. godini

Javni poziv za nabavku mašina i opreme u primarnoj stočarskoj proizvodnji u 2019. Godini

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava

 i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;

5) srednja škola;

6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

Podnosioc zahteva  ostvaruje pravo na podsticaje ako:

1) je u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. Januara godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;

2) je vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 80.000 dinara, odnosno ako je vrednost investicija za pčelarstvo za koje se podnosi zahtev za  stvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 50.000 dinara;

3) je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 25.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku  pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od 25.000 dinara, odnosno ako je za investicije za pčelarstvo iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 20.000 dinara;

4) za investiciju za koju podnosi zahtev, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

5) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

6) nema nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje na osnovu zakona

kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

7) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;

8) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica;

9) po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na

podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih ovim Javnim pozivom

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

Podnosilac zahteva  koji  ispunjava opšte uslove  ostvaruje pravo na podsticaje  ako :

1) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);

2) u zavisnosti od vrste proizvodnje i predmeta zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje na

poljoprivrednom gazdinstvu ima:

(1) za investicije koje se odnose na proizvodnju kravljeg mleka, do najviše 19 krava,

(2) za investicije koje se odnose na proizvodnju ovčijeg i kozijeg mleka, objekat upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo,

(3) za investicije koje se odnose na pčelarstvo, od pet do 1000 košnica pčela prijavljenih u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja kod Uprave za veterinu,

(4) za investicije koje se odnose na proizvodnju mesa, ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar  objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, i to: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili do najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili do najviše 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 399 tovnih ćurki po turnusu,

(5) za investicije koje se odnose na proizvodnju konzumnih kokošijih jaja, objekat upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo

Rokovi i način  podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u

roku od 10. jula do 30. avgusta 2019. godine, zaključno.

Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

„Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u 2019. godini”

  • lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili
  • poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84

 

Detaljnije informacije i obrazac zahteva u prilogu ili u najbližoj Poljoprivrednoj stručnoj službi.