PSS Sombor- Kalcijum u ishrani biljaka

          Kalcijum spada u grupu makroelemenata i veoma je bitan u ishrani gajenih biljaka jer biljke ne mogu da završe svoj životni ciklus bez njega. Razlog tome je što kalcijum utiče na fizičke i hemijske osobine protoplazme na stabilnost ćelijskih membrana i na aktivnost brojnih enzima.Kalcijum se u zemljištu nalazi u nezamenljivom obliku, tačnije, u obliku minerala kao što su kalcit, dolomit, kalcijum-fosfati, apatiti......Pristupačni za biljke mogu biti tek nakon rastvaranja i razlaganja  na šta tu najveći uticaj ima ugljen dioksid pomoću koga kalcijum karbonat prelazi u bikarbonat i tako postaje pristupačan biljkama. Biljne vrsta različito reaguju na njegovu prisutnost u zemljištu. Neke zahtevaju veću količinu kalcijuma, kao npr. leptirnjače, neke ne podnose veći sadržaj kalcijuma u zemljištu dok su neke pak prilično tolerantne prema stepenu obezbeđenosti zemljišta ovim elelemntom, kao npr.žita. U prirodi se retko javlja njegov nedostatak. Zemljišta koja su siromašna kalcijumom imaju smanjenu pH vrednost što za posledicu ima povećanje kiselosti zemljišta. Kalcijum se iz zemljišta iznosi prinosima a pored toga, prelaskom u pristupačan oblik podložan je ispiranju tako da zemljišta čak i bogata kalcijumom ostaju bez njega u oraničnom sloju. Uzrok nedostatka kalcijuma kod biljaka je obično antagonizam između kalcijuma i drugih jona pri usvajanju ili disharmonija u ishrani. Znaci, nedostatka kalcijuma kod biljaka ogledaju se u naboranosti lišća.Ove pojave su češće kod mladog lišća. Takođe, nedostatak se javlja i na najmlađim delovima biljke,što se ogleda u zaostalom porastu i žbunastom izgledu. Reproduktivni organi se uopšte ne obrazuju ili je njihov broj znatno smanjen. Isto tako, nedostatak kalcijuma se najbolje vidi  i  na plodovima .

Kalcijumova đubriva su kalcijum-nitrat, kalcijum-sulfat i kalcijum-hlorid.Kalcijum-nitrat je u vodi dobro rastvorljiv. Kalcijum-sulfat najčešće se koristi u obliku gipsa,  u vodi je slabo rastvorljiv, a koristi se za popravku zaslanjenih zemljišta. Kalcijum-hlorid sadrži 18 % Ca i u vodi je dobro rastvorljiv i uglavnom se koristi za folijarnu primenu.

Višak kalcijuma negativno utiče na neke biljke jer dolazi do pojave hloroze ( žutice).               

Kalcifikacija se obavlja kada na njivama nema useva, najbolje u vreme zaoravanja strnjike i pri tome , kreč ima dovoljno vremena da se dobro izmeša sa zemljom, do proleća, kada će se obaviti setva. Većina naših zemljišta ima dovoljno kalcijuma za ishranu biljaka te ga nije potrebno unositi u zemljište.