PSS SUBOTICA-Ishrana preživara

PSS SUBOTICA

ISHRANA PREŽIVARA

Ishrana preživara se odvija u nekoliko faza:
- žvakanje, usitnjavanje hrane
- natapanje hrane pljuvačkom
- gutanje
- preživanje
- fermentativno razlaganje u predželucu putem mikroflore
- razlaganje u sirištu
- razlaganje u crevima
- resorpcija

U buragu i mrežavcu se odvija veoma burna fermentacija pod uticajem enzima, koje stvara mikroflora.
Enzimi ili fermenti su biološki katalizatori, koji su neophodni za odvijanje metaboličkih procesa u ćeliji. Oni deluju u malim količinama, ne menjaju se u toku reakcije i mogu da deluju jako dugo.
Koliko je mikroflora zastupljena u buragu i kolika je njena brojnost zavisi od ishrane.Mikroflora stvara proteine svoga tela, isparljive masne kiseline, vitamine.
Proteini hrane većim delom podležu bakterijskoj razgradnji, a u manjoj količini nepromenjeni, odnosno nerazgradivi dospevaju u sirište – abomazus – i tanka creva gde se razlažu.
Za pravilan rad predželugca je važna kvalitetna kabasta hrana.Ako je u toku dužeg vremenskog perioda životinja ne dobije dolazi do poremećaja u varenju, kao i naduna.
U toku hranjenja i preživanja pljuvačne žlezde rade intenzivno, najmanje soka se izlučuje pri ishrani koncentrovanom hranom.Hrana koja nije usitnjena, u buragu se dugo zadržava, a koncentrovana znatno brže prolazi.
Razlaganjem celuloze u buragu – rumenu – stvara se sirćetna kiselina, a u zavisnosti od količine sirćetne kiseline i procenat mlečne masti, što znači, da u obroku treba da bude dovoljna količina celuloznih vlakana.
Razlaganjem skroba u buragu se stvara propionska kiselina, a razlaganjem šećera buterna kiselina.
U jednom normalnom obroku kod krava muzara odnos sirćetne, propionske i buterne kiseline treba da je 66:20:14% .
Stvaranjem veće količine sirćetne kiseline, bez dovoljno energije iz skroba ili masti dolazi do pojave ketoze.Propionska kiselina služi za formiranje glukoze i deluje antiketogeno, ali ako dođe do prekomerne oksidacije onda pospešuje pojavu ketoze.Buterna kiselina je ketogena, to jest stvaranjem ili unošenjem njenih većih količina dolazi do pojave ketoze.
Samo pravilnom ishranom i pravilnim unosom hrane, mogu se izbeći mnoge bolesti.

Ljiljana Uzelac dipl.ing.