РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ AП ВОЈВОДИНЕ (2001-2016)

Пољопривреда и прехрамбена индустрија  спадају међу најзначајније привредне области у Републици Србији. Стратешку позицију пољопривреде и прехрамбене индустрије потврђује њихов допринос стварању бруто друштвеног производа (БДП) земље са око 18%, што је знатно више у односу на пољопривредно развијене земље ЕУ. При томе, примарна пољопривредна производња учествује са око 9,6%, а остатaк даје прехрамбена индустрија. На нивоу АП Војводине ови проценти су наравно знатно виши. Ако се допринос агросекторa посматра у ширем контексту, преко повезаних привредних грана (произвођача инпута и корисника сировина), овo учешће је знатно веће.