Setva deklarisanog semena

Setva deklarisanog semena

Na pragu smo sezone setve ozimih useva pšenice i ječma. Kao što je poznato, osnovni uslov pri planiranju ostvarenja visokih prinosa jeste setva semena deklarisanog kvalitetaProizvođači znaju poučeni svojim iskustvom, da ako ovaj uslov nije ispunjen sva ostala ulaganja mogu biti uzaludna. Najbolja zaštita semena je u centrima za doradu semena i ona se obavlja nanošenjem zaštitnog sredstva fungicida, insekticida na seme kako bi mlade biljke tokom klijanja i nicanja, a i kasnije tokom prvih faza razvoja bile zaštićene od patogena koji se nalaze na ili u semenu, ili se nalaze u zemljištu.

Centri za doradu smena poseduju stručnost i znanje na polju zaštite bilja, odlično poznaju preparate i sredstva za zaštitu semena, uz primenu odgovarajuće opreme, čine pouzdan put za postizanje očekivanih prinosa.

Poljoprivrednim proizvođačima savetujemo poštovanje optimalnog roka setve i upotrebu deklarisanog semena. Setva semena koje nije prošlo proces dorade može biti uzrok pojave bolesti npr. glavnice na pšenici, a takav se proizvod ne sme koristiti za ishranu ljudi i životinja zbog prisustva mikotoksina koji su toksični i za ljude i za životinje.

Međutim, i pored preporuka struke, neki proizvođači se ipak odluče za setvu sopstvenog semena. Proizvođači koji se odluče za setvu nedeklarisanog semena, trebaju znati, da se nekvalitetnom zaštitom takvog semena mogu preneti bolesti kao što su:

·        glavnica pšenice (Tilletia spp.)

·        gar pšenice i ječma (Ustilago spp.)

·        trulež korena pšenice i ječma (Fusarium spp.)

·       prugasta pegavost lista (Pyrenophora graminea)

·        mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres)

Kao što je poznato, do sada nisu stvorene sorte koje su otporne na glavnicu pšenice i zato treba koristiti deklarisno seme, a ukoliko se odluče za setvu sopstvenog semena, obaveznaprimena plodoreda I kvalitetno doradjeno seme. Kako u jesenjem delu vegetacije imamo pojavu lisnih vašiju na mladim biljkama, zaštita od lisnih vaši zahteva tretman semena sa fungicidno insekticidnom  komponentom.

Uporedo sa porastom, biljka usvaja i insekticide i na taj način dobija zaštitu od lisnih vaši kao najizraženijeg problema početnog razvoja. S obzirom da su vaši poznate kao prenosioci virusnih oboljenja, tretman ovakvim sredstvima možemo posmatrati i kao vid borbe protiv pojave virusnih oboljenja. 

Osnovna mera zaštite od ovih bolesti je kvalitetno tretiranje semena preparatima sа sistemičnim insеkticidnim i fungicidnim kоmpоnеntаmа koji su registrovani i koji efikasno štite seme od navedenih patogena.

 

Savetodavac Divna Marić