OBJEKTI ZA SMEŠTAJ OVACA

Uvod

Ovca je skromna životinja, prilagodljiva, ali osetljiva na neadekvatne uslove smeštaja u zatvorenom prostoru:

- ovce vrlo teško podnose visoku vlažnost vazduha, a upravo je takva vlažnost često u objektima koji su prenatrpani, loše izolovani i bez odgovarajuće ventilacije;

- dnevne promene temperature veće od 10 °C izazivaju smrtnost jagnjadi kao i pad temperature ispod 0 °C;

-  visoka temperatura s visokom vlažnosti vazduha u objektu stvara odličnu podlogu za razvoj mikroorganizama, samim tim i za razvoj brojnih bolesti;

- loša ventilacija u objektu sadrži mnogo štetnih gasova(amonijak, metan, sumporovodik, ugljomonoksid) koji nepovoljno deluju na životinje;

- vlažna prostirka dobra je podloga za razne bolesti, a naročito za bolesti papaka i vimena;

-  neodgovarajuća oprema za ishranu, koja omogućava rasipanje hrane, takođe stvara loše uslove u objektu.

Ovaj pregled nedostataka omogućava nam da definišemo pojave koje treba eliminisati iz objekta te da definišemo pravce za izgradnju objekta s optimalnim uslovima.

Pri izgradnji objekta treba voditi računa: o kapacitetu objekta, njegovoj lokaciji, mikroklimatskim uslovima i tehničko-tehnološkim uslovima u gradnji objekta.

 

1.  KAPACITET OBJEKTA

 

Kapacitet zavisi od broja ovaca koji želimo u njemu gajiti, a određuje se prema broju priplodnih ovaca s pratećim brojem životinja (jagnjad, zalučena jagnjad i ovnovi).

 

2.  ODABIR LOKACIJE

 

Pri odabiru lokacije treba voditi računa o ovome:

-  da su blizu površina za proizvodnju hrane;

-  da je suvo i ocedito mesto;

-  da je lokalitet zaštićen od dominatnih vjetrova i da su niz vetar, zaštićena naselja i gazdinstva;

-  da je omogućeno lako dovoženje hrane i odvoženje stajnjaka;

- da je najmanje 100 m udaljeni od izvora buke, saobraćajnica, neprijatnih mirisa i otpadnih voda;

-  da je u blizini stan vlasnika radi lakšeg nadgledanja, a pogotovo u vreme jagnjenja, kad je potreban stalni nadzor;

-  da je u blizini priključak za vodu (izvor ili bunar) i priključak na električnu energiju;

-  da je omogućen lak i siguran izlazak ovaca na pašu;

-  da oko objekta ima dovoljno prostora za izgradnju ispusta i objekata za spremanje hrane;

-   da je zemljište pogodno za izgradnju objekata u tehničko-tehnološkom smislu.

 

3.  MIKROKLIMATSKI USLOVI  ZA GRADNJU OBJEKTA

 

Pri izgradnji objekta treba zadovoljiti sledeće mikroklimatske uslove u ovčarniku:

-  optimalna temperatura od 6 °C do 18 °C;

-  minimalna temperatura 6 °C;

-  maksimalna temperatura 27 °C;

-  vlažnost vazduha 75 %;

-  dozvoljeni sadržaj ugljendioksida do 0,035 %, ugljenmonoksida do 0,003 %, a sumporovodonika do 0,002 %;

-  u objektu se mora osigurati dovoljno svježeg vazduha, sa zaštitom od prodora hladnog vazduha, i to zimi najmanje 30 m³ na sat po grlu, a leti i do 120 m³ vazduha na sat po grlu;

-  u objektu treba osigurati svijetlo preko prozora i to najmanje veličine 1/20 podne površine, a noću je potrebno najmanje 60 luksa po m².

 

4.  TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI USLOVI ZA GRADNJU OVČARNIKA

 

Pod tehničko-tehnološkim uslovima podrazumevamo dimenzije prostora potrebne za pravilan smeštaj ovaca, ishranu ovaca, odgoj podmlatka i nesmetan rad uzgajivača u ovčarniku.

Pri izgradnji ovčarnika treba zadovoljiti sledeće tehničko-tehnološke uslove:

- potrebna korisna površina po jednoj ovci  1,5 m² (1,2 m² za odraslu ovcu, 0,15 m² za jagnje i 0,15 m² za jagnje izdvojeno u boksu);

-  površina jasala po grlu 0,15 m²;

-  dužina jasala po grlu 30 cm;

-  zapremina ovčarnika po grlu 7,5 m³;

-  površina prozora po grlu 0,10 m²;

-  površina ispusta po grlu 1,5 m²;

-  površina ventilacionog otvora po grlu 0,01 m².

 

 

5.  IZGRADNJA OVČARNIKA

 

 

U ovom slučaju naveli smo primer objekta kapaciteta 100 ovaca, osnovno stado, tri ovna, 20 šiljegica za obnovu stada i 150 do 170 jagnjadi u jednom jagnjenju.

Osnovna proizvodnja je proizvodnja jagnjećeg mesa.

Staja je građena od drveta, pokrivka može biti crep ili salonit ploče.

Veličina objekta je 14 x 20 m. Visina od poda do krova je 3 m. Na tavanu se nalazi prostor za seno, kapaciteta oko 1200 bala.

Visina staje od poda do sljemena krova jest 6,5 m.

Pod  staje je zemljani, od nabijene ilovače u debljini 20 cm, u blagom padu prema zidovima.

Ako se objekt gradi na vodonepropusnom tlu, ispod sloja ilovače potreno je ugraditi sloj šljunka debljine 20 cm.

Prostirka je od slame, odnosno sistem držanja je na dubokoj prostirci. Dnevno je po ovci potrebno osigurati 0,25 kg slame. Staja se čisti jednom godišnje, u jesen ili proleće, kad ovce više ne borave u njoj.

Kroz sredinu staje prolazi hranidbeni hodnik, širine 2 m.

Na početku i na kraju hodnika nalaze se vrata za nesmetani prolaz traktora. S leve i desne strane hranidbenog hodnika nalaze se boksovi za ovce, i to:

- tri boksa veličine 5 x 4,8 m, jedan boks 5 x 4,7 za smeštaj 16 do 17 ovaca u svakom;

-  jedan boks veličine 7,5 x 4,7 m za smeštaj 20 ovaca;

-  jedan boks veličine 5 x 5 m za smještaj 20 šiljegica;

-  šest boksova za jagnjenje veličine 2 x 1,9 m i tri boksa veličine 2,5 x 2 m.

Na bočnim zidovima nalaze se prozori. Prozori se otvaraju oko središnje ose.

Mogu biti metalni ili drveni.

Objekt je građen tako du su mu čeone strane okrenute u smeru sever-jug. Severna strana objekta, odnosno vrata, građena su od poda do plafona, a na južnoj strani vrata su visine 120 cm, tj. s južne strane objekt je poluotvoren.

Na taj je način sprečen ulaz u objekt, hladnog vazduha sa severa, a zimi i nanošenje snega, a s južne je strane omogućen ulaz svežeg vazduha.

 

6.  OPREMA U OVČARNIKU

 

Svu potrebnu opremu u ovčarniku može uzgajivač sam napraviti ako vodi računa o osnovnim pravilima, i to, da je oprema laka i podesna za premeštanje i da je napravljena od materijala koji se lako dezinfikuje.

Jasle su osnovni deo opreme, njihova konstrukcija treba omogućiti ishranu ovaca različitim hranivima (senom, silažom, senažom).

 

U objektima za 50 i više ovaca koriste se jasle kombinovane s ogradom boksa.

Pregrade u ovčarniku potrebne su u pojedinim fazama tehnološkog procesa za pregrađivanje i odvajanje pojedinih prostora. Najčešće se koriste dva tipa pregrada, i to pregrade za pregrađivanje prostora i pregrade za odvajanje jagnjadi.

Pojilice: Ovce se mogu napajati na više načina, iz korita i kanti pa do automatskih pojilica

Teme: