PSS Sombor - Spremanje silaze od cele kukuruzne biljke

Intenzivna proizvodnja u govedarstvu, kao proizvodnja mleka, tako i proizvodnja goveđeg mesa, ne može se zamisliti bez silaže. Zbog toga, priprema i čuvanje silaže postaju jedna od najvažnijih operacija u govedarskoj proizvodnji.

Proizvodnja silaže počinje kod pripreme zemljišta za sejanje kukuruza, sejanje određenih hibrida, primena određene agrotehnike, pa sve do skidanja useva i stavljanja u silos. Velika je greška u silažu stavljati kukuruz koji je najslabiji posto je on najslabiji i u ishrani stoke.

Siliranje kao bioloski način konzerviranja spontanom fermentacijom omogućuje da se na najednostavniji način sačuva prinos hranljivih materija ostvaren kroz proizvodju kukuruza, a korišćenjem kvalitetne silaže u obrocima obezbeđuje se sočni deo obroka i izbor biološki važnih materija.

Pravilno pripremljena silaža cele kukuruzne biljke je kvalitetno i ukusno hranivo sa većom koncentracijom energije od drugih kabastih hraniva, sačuvanim vitaminima i mineralima, zbog čega najviše odgovara uslovima intenzivne proizvodnje mleka i mesa.

Zbog visokog stepena mehanizovanosti ljudska snaga se svodi na minimum.Ceo proces ubiranja i konzerviranja traje kratko vreme. Značajno je i to što silaža može da se koristi i više godina ako se dobro spremi i čuva.

Iz napred navedenih razloga, siliranje i silaža postaju sve aktuelnija pogotovo kod farmi preko 10-15 grla i više, a takvih je u zadnje vreme sve više. Pošto su saznanja proizvođača o spremanju silaže još uvek skromna potrebno je skrenuti pažnju na najznačajnije mere kojih se treba pridržavati u cilju dobijanja kvalitetne silaže.

Vreme žetve silažnog kukuruza

Vreme pristupanja žetvi silažnog kukuruza za siliranje cele biljke je veoma značajan momenat od koga zavisi prinos i kvalitet proizvedene silomase.

Maksimalni prinos i kvalitet ostvaruje se ako se biljke za siliranje ubiraju u fazi voštane zrelosti. Kosidbu kukuruza treba izvršiti kada u celoj biljci ima oko 35% suve materije pošto se time obezbeđuje najbolji prinosi i proizvodnja kvalitetne silaže.

Način žetve i seckanje

Najveći prinos bi se postigao ako bi se ubiranje stabljike vršilo na visini od 12 do 15cm. Međutim,pošto površina sa koje se ubira nije idealno ravan preporučuje se skidanje na visini od 15 do 20cm s tim da u silomasi ne sme da se nađe zemlje ili sličnih prljavština.

Dužina seckanja zavisi od zrelosti kukuruza.Kukuruz sa većim procentom vlage tj.ispod 30% suve materije treba seckati na dužinu od 30 do 40mm dok kukuruz sa 32 do 35% suve materije treba seći na dužinu od 15-20mm.Ako je kukuruz preko35% suve materije treba ga seckati i nešto kraće radi boljeg sabijanja mase u silosima.

Spremanje silaže

Pri svakom siliranju postoje četiri osnovne operacije:

-istovar mase,odnosno punjenje silosa

-raspoređivanje mase po silosu

-gaženje,odnosno sabijanje mase

-pokrivanje i zaptivanj silosa

Bez obzira o kakvom silosu se radi,poželjno je da pod bude betonski i da ima nagib na jednu stranu radi oticanja sokova.

Kod istovara silomase sa prikolice mora se voditi računa da na prikolici nema primesa zemlje ili neke prljavstine.Masa se može istovariti na gomilu sa silažom ili na pocetku silosa.U oba slučaja se mora raširiti po celom silosu ne deblje od 15cm i odmah nabijati.Nabijanje se vrši teškim traktorom točkašem radi velikog priitiska po jedinici površine.Nabijanje,odnosno gaženje je jedna od najvažnijih operacija kod spravljanja silaže.Ovom operacijom se isteruje vazduh iz silomase i prelazi na anaerobne (korisne) bakterije koje stvaraju mlečnu kiselinu koja služi kao konzervans mase koja se silira.

Kao poslednja,ali takođe veoma važna operacija u spravljanju silaže je pokrivanje ili pakovanje silaze.Ova operacija se mora sprovesti odmah po završetku punjenja silosa.Najbolje bi bilo kada bi se silos napunio u jednom cugu bez prekida,a ako već mora da se pravi pauza onda bi bilo dobro silažu privremeno pokriti do nastavka punjenja.Konačno zatvaranje se vrši folijom tako da se svi dovodi vazduha do silomase eliminišu kako nebi došlo do kvarenja iste.Najbolje bi bilo kada bi najlon sa kojim se pokriva imao u sebi žicanu mrežu da glodari ne mogu da ga progrizu.Kada se silaža zatvori i zapakuje treba je opteretiti sa nečim teškim (zemlja,gume..)da bi se iz mase što više isterao vazduh i da vetar ne podigne zaštitni najlon.

Tako spremljena silaža ne zahteva nikakve dodatke ni konzervanse i može da se počne koristiti posle 35-40 dana,a nju rado konzumiraju sve kategorije sem teladi.Ona kod krava muzara u različitim količinama u zavisnosti od godišnjeg doba i faze u kojoj se grlo nalazi treba da se koristi 365 dana godišnje.